Sobota 15 grudnia 2018               Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszDZIERŻAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Międzyrzecz, 2011-04-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH-DAG-382-12/EN/11. Nazwa zadania: DZIERŻAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego          Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie  Chorych
Adres zamawiającego           Ulica Poznańska 109
Kod Miejscowość                   66-300 Międzyrzecz
Telefon:                                95 7428700
Faks:                                     95 7428701
adres strony internetowej    www.obrzyce.eu
adres poczty elektronicznej  enowak@obrzyce.eu
Godziny urzędowania:          od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-14:35

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.obrzyce.eu
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek administracji pok. Nr 11 - Dział Admin.-Gospod. i Zam. Publ.). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa spiralnego tomografu komputerowego z kamerą laserową spełniającego wymagania techniczne  opisane w  załączniku    nr 2  do 31.12.2011 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do zamawiającego transportem Wykonawcy, zainstalowanie i oddanie do użytkowania (uruchomienie), a także przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie ich wykorzystania, jak również dostarczenie instrukcji obsługi do aparatu w języku polskim.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
33115000-9 Urządzenia do tomografii

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:   2011-12-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
   1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
   2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi    do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się                 za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu               o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

     Cena     - 100 %
     Poszczególne kryteria będą oceniane w skali 100 pkt.
     Sposób obliczania punktów :
     Suma 100 punktów zostanie podzielona na dwa podkryteria:
     Wysokość miesięcznej opłaty stałej płatnej wykonawcy z tytułu użycia tomografu komputerowego do wykonania minimum 80 badań w danym miesiącu kalendarzowym –95 pkt
     Wysokość opłaty zmiennej płatnej wykonawcy z tytułu użycia tomografu komputerowego do wykonania , każdego następnego badania ponad liczbę 80       w miesiącu kalendarzowym , za jedno badanie – 5 pkt
     I. Wysokość miesięcznej opłaty stałej płatnej wykonawcy z tytułu użycia tomografu  komputerowego do wykonania minimum 80 badań w danym miesiącu kalendarzowym –95 pkt
     Sposób obliczenia punktów  wg wzoru:

               C I = najniższa cena ofertowa : cena oferty badanej x 100 x 95%

     II. Wysokość opłaty zmiennej płatnej wykonawcy z tytułu użycia tomografu komputerowego do wykonania, każdego następnego badania ponad liczbę 80 w miesiącu kalendarzowym,  za jedno badanie – 5 pkt
     Sposób obliczenia punktów  wg wzoru:
            
               C II = najniższa cena ofertowa : cena oferty badanej x 100 x 5%

                     CENA  OFERTY   =  C I  +  C II

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2011-04-12 do godz. 09:00
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-04-12, o godz. 10:30
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji
                     
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 105375-2011. Data zamieszczenia 2011-04-04

____________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 1 NR 12_2011
Załączniki nr 12_2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NR 12_2011
   
Grudzień
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 7 odwiedzin:
© 2007 - 2018 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.